جذب سرمایه

جذب سرمایه

جذب سرمایه در شتابدهنده نیروی غرب هم برای استارتاپ های پذیرش شده در شتابدهنده و هم برای شرکت ها و استارتاپ های خارج از شتابدهنده صورت خواهد پذیرفت.

استارتاپ های پذیرش شده شتابدهنده نیروی غرب اگر موفق به ورود مرحله شتابدهی شوند، علاوه بر سرمایه گذاری غیر نقدی که در مرحله پیش شتابدهی به آن ها ارائه گردیده، سرمایه بذری نیز دریافت خواهند کرد؛ پس از دریافت سرمایه بذری در مرحله شتابدهی، شتابدهنده می تواند در قالب یک صندوق سرمایه گذاری علاوه بر سرمایه بذری، روی استارتاپ ها سرمایه گذاری مجدد انجام دهد؛ مبلغ این سرمایه گذاری با توجه به حوزه کاری و پیشرفت استارتاپ متفاوت خواهد بود.

در مدل دیگر، شرکت ها و استارتاپ های خارج از شتابدهنده که تنها به دنبال جذب سرمایه بوده و نیازمند خدمات فرآیند شتابدهی نیستند، می توانند پس از تکمیل فرم پذیرش جهت جذب سرمایه، به شبکه سرمایه گذاران متصل شده و سرمایه مورد نیاز خود را از شبکه و یا نیروی غرب دریافت کنند.

فرم پذیرش جهت جذب سرمایه